Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání a plnění kupní smlouvy (dále jen “Smlouva”) mezi Prodávajícím, na straně jedné a Zákazníkem na straně druhé, jejímž předmětem je prodej Zboží a jeho doručení Zákazníkovi. Zhotovitelem se pro účely těchto VOP rozumí společnost CHAPPE Brand s.r.o., se sídlem Zakšínská 608/10, Praha 9, Střížkov, 190 00, IČO: 08947368., zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C327993.

1.2. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Kupující je povinen se s těmito VOP seznámit.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.  Pro účely zadání Objednávky a využití služeb poskytovaných Prodávajícím prostřednictvím Stránek je zákazník oprávněn se registrovat v systému Prodávajícího a založit svůj Uživatelský účet. Z registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupní smlouva je uzavřena momentem, kdy Prodávající potvrdil přijetí Objednávky.

3.2. Na základě uzavřené Smlouvy je Prodávající povinen dodat Zboží na adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce (dále jen „Místo dodání“). Zákazník je povinen v Místě dodání Zboží převzít, a nedošlo-li k zaplacení Poštovného a Ceny předem, tak i zaplatit Cenu a Poštovné. Nedojde-li k převzetí Zboží Zákazníkem v Místě dodání, bude Zboží na náklady Zákazníka vráceno přepravcem Prodávajícímu. Místem dodání se rozumí i jiné místo, než je Místo dodání, které bude jako místo převzetí Zboží zvlášť sjednané mezi přepravcem a Zákazníkem při doručování Zboží. Realizace dodání Zboží přepravcem se spravuje podmínkami zvoleného přepravce.

3.3. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží momentem kdy (i) Zboží převzal a (ii) zaplatil Cenu a Poštovné.

3.4. Vyobrazení Zboží na Stránkách je pouze ilustrativní. Prodávající si vyhrazuje právo opravy/úpravy jakékoliv specifikace jakékoliv věci, která je na Stránkách prezentována v závislosti od nově zjištěných skutečnostech o takovýchto věcech.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně prostřednictvím platebního systému; bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.1. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. Kupní cenu a Poštovné, je-li účtováno může Zákazník uhradit prostřednictvím platební brány u společnosti ComGate Pyaments, a. s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové. E-mail: platby-podpora@comgate.cz Tel: +420 228 224 267 , https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

  • platební kartou
  • platebními tlačítky bank 

přičemž na platební bránu je Zákazník přesměrován po dokončení Objednávky.

4.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Daňový doklad vztahující se k Ceně je Zákazníkovi doručen prostřednictvím emailu a/nebo Uživatelského účtu a/nebo v tištěné podobě. 

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku-fakturu. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy (a tedy i Zboží vrátit) do 14 dnů od převzetí Zboží. Toto právo nemá Kupující, který není spotřebitelem. Kupující – spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem. Odstoupení Kupující technicky uplatňuje vypsáním vratkového formuláře, který nalezne na stránkách www.chappe.cz . Tento vypsaný formulář s řádně zabaleným zbožím, ve vztahu k němž od Smlouvy odstupuje Kupující – spotřebitel doručí zpět Prodávajícímu na adresu uvedou na Vratkovém formuláři. Náklady na vrácení Zboží jakýmkoliv jiným způsobem a pro jakýkoliv jiný případ, než je stanoveno v tomto odstavci, nese Kupující.

5.2. Pro účely technického provedení odstoupení od Smlouvy Kupujícím, který není spotřebitelem se přiměřeně použijí ustanovení předchozího odstavce s tím, že v případě vrácení Zboží, kdy neexistuje důvod pro odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu přepravní náklady Zboží v paušální výši 199 Kč.

5.3. Kupující je povinen uvést důvod, pro který od Smlouvy odstupuje, ledaže se jedná o Kupujícího - spotřebitele, který odstupuje v zákonné 14 denní lhůtě; v tomto případě nemusí být důvod odstoupení uveden. Odstoupení, které bylo učiněno, aniž by pro něj existoval zákonný nebo smluvní důvod se pro účely těchto VOP nepovažuje za odstoupení a nevyvolává následky odstoupením zamýšlené.

5.4. Zboží nelze nikdy vrátit jeho zasláním na dobírku; v takovém případě Zboží nebude Prodávajícím převzato s tím, že v tomto případě se nebude jednat o prodlení Prodávající s převzetím Zboží.

5.5. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy zcela nebo z části a Kupující vrátil Zboží, ve vztahu, k němuž došlo ke zrušení Smlouvy odstoupením Kupujícího, ve stavu vyžadovaném těmito VOP nebo zákonem, Prodávající Cenu za takové Zboží vrátí Kupujícímu do dvou týdnů ode dne doručení odstoupení a Zboží, na které se odstoupení vztahuje. Jedná-li se o odstoupení Kupujícího – spotřebitele z existujícího zákonného nebo smluvního důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy, Cenu, včetně nákladů na dodání zboží, stejným způsobem, jakým je od Kupujícího - spotřebitele přijal. Prodávající však není povinen vrátit Kupní cenu Zboží, včetně nákladů na dodání zboží, Kupujícímu - spotřebiteli zpět dříve, než mu Kupující - spotřebitel předá vrácené zboží.

5.6. S ohledem na hygienické podmínky nelze vracet používané zboží. Za používané Zboží se považuje zboží, s nímž bylo zacházeno nad rozsah nezbytné kontroly Zboží dle § 2104 občanského zákoníku.

5.7. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Smlouvy obdržel. Pokud to není dost dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží částečně rozbaleno, znečištěno, případně jakkoliv porušen obal), má Prodávající právo vyčíslit škodu dle aktuálního ceníku. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou Cenu. Na Cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží. Došlo-li ke snížení hodnoty Zboží, je Prodávající oprávněn naúčtovat náklady tímto vzniklé.

5.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že si Kupující Zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího dle § 2126 občanského zákoníku o svépomocném prodeji.

 5.9. Prodávající má právo na odstoupení od Kupní smlouvy v případě, že mu Zboží nebude dodáno jeho dodavatelem, o této skutečnosti bude Kupujícího bez odkladu písemně informovat.

 

6. PŘEPRAVA A LHŮTA K PLNĚNÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

6.6. Dopravu zajišťujeme prostřednictvím partnerské služby DPD a České Pošty na území České republiky a Slovenska.

Objednávka nad 10.000,- Kč včetně DPH ….. zdarma

Cena dopravy DPD:

Česka republika ……………………….….…..140,- Kč vč. DPH

Slovensko ……………………………………. 230,- Kč vč. DPH

Ostatní členské státy EU ............................. 10,- až 20,- euro vč. DPH 

Ostatní země ............................................... 20.- euro vč. DPH

Cena dopravy Česká Pošta:

Česká republika "Balík na poštu" …………… 140,- Kč vč. DPH

Česká republika "Balík do ruky" …………….. 155,- Kč vč. DPH

6.7. Osobní vyzvednutí možno zdarma v našem showroomu CHAPPE , Šaldova 219/1G, Praha 8, 186 00, zvonek 98, vždy v úterý až čtvrtek od 10 do 18 hodin.

6.8. Lhůta k plnění (nebo též dodací lhůta) začíná plynout ode dne vzniku Smlouvy. Zboží se Prodávající zavazuje odeslat prostřednictvím přepravce, kterého si Zákazník zvolil v co nejkratším čase podle svých provozních možností.

6.9. Prodávající informuje, že se mu daří odesílat Zboží v průměru do 2-3 pracovních dnů maximálně však 14 pracovních dnů. Co se týče objednávek NA ZAKÁZKU tady se dodací lhůta pohybuje mezi 7 až 14 pracovními dny. Objednávky ve stylu PRE - ORDER jsou vždy k určitému datu, které je uvedené u produktu.

6.10. V případě, že Prodávající zjistí při zpracovávání Objednávky, že není v jeho silách splnit výše uvedenou lhůtu k plnění informuje Zákazníka o předpokládané lhůtě k plnění. Pouze po odsouhlasení nové lhůty k plnění Zákazníkem začíná plynout lhůta k plnění.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Prodávající neposkytuje Kupujícímu na Zboží záruku za jakost. Dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku je Kupující, je-li spotřebitelem, oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které má při převzetí Kupujícím.

7.2. Plnění Prodávajícího se považuje za řádné i v případě, že plnění vykazuje určité odchylky co do rozměrů nebo hmotnosti, pokud odchylka nepřesáhne 5%. Prodávající rovněž neodpovídá za vady Zboží způsobené nesprávnou nebo nevhodnou manipulací či používáním, nevhodným skladováním, nesprávným uložením nebo vady vzniklé v důsledku živelných pohrom a rovněž neodpovídá za vady způsobené Kupujícím nebo třetí osobou. Při jakémkoliv nakládání se Zbožím je Kupující povinen postupovat podle návodů ke Zboží přiložených a pokud ke Zboží přiložené nebyly, podle zásad obvyklé opatrnosti.

7.3. Kupující má právo na uspokojení jeho práva z odpovědnosti za vady Zboží dále uvedenými způsoby, avšak, nejedná-li se o spotřebitele, toliko v dále uvedeném pořadí: je-li podstatou vady nedodání celého Zboží, bude odstraněna dodáním chybějícího Zboží, jinak bude vadnost řešena odstraněním vady, dodáním náhradního Zboží za Zboží vadné anebo přiměřenou slevou z Ceny. Nejedná-li se o spotřebitele Kupující v případě řádné a oprávněné reklamace nemůže požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel; to neplatí došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, nebo použil-li kupující věc ještě před objevením vady anebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo prodal-li věc ještě před objevením vady.

7.4. Dojde-li ke vzniku škody na straně Kupujícího v souvislosti s odpovědností Prodávajícího za vady Zboží, je náhrada takovéto škody včetně ušlého zisku omezena cenou Zboží uvedenou v Objednávce. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží i škodu Kupujícího je vyloučena vznikly-li nedostatky Zboží vyšší mocí nebo nesprávným jednáním Kupujícího či jiné osoby odlišné od Prodávajícího.

7.5. Kupující má právo reklamovat vady Zboží, tedy uplatnit svá práva, která odpovídají odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží, to vše v souladu s těmito VOP a občanským zákoníkem.

7.6. Je-li Zboží dodáno se zjevnými vadami, je Kupující povinen vady Zboží reklamovat do 3 pracovních dnů ode dne převzetí Zboží. Za zjevnou vadu zboží se považuje i dodání jiného množství zboží, nebo dodání Zboží v jiném provedení, než je sjednáno Smlouvou. Uplyne-li uvedená lhůta marně má se za to, že Zboží bylo dodáno řádně a bez vad, nestanoví-li občanský zákoník jinak.

7.7. Pokud je zboží dodáno dopravcem v porušeném obalu, nebo má-li Kupující při převzetí zboží pochybnosti o tom, zda zboží vykazuje známky poškození, vyhotoví Kupující s přepravcem na místě písemný zápis o reklamaci Zboží. Kupující má v takovém případě právo poškozenou zásilku nepřebrat. Podepsáním přepravního dokladu Kupující souhlasí s převzetím Zboží a stvrzuje, že Zboží převzal bez viditelného poškození či vad.

7.8. Kupující technicky uplatňuje odpovědnost za vadu Zboží (reklamaci) vypsáním reklamačního formuláře, který je mu doručen se Zbožím a jeho doručením i se Zbožím Prodávajícímu. Reklamovat lze Zboží vždy, kdy je uplatňována odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží. V případě, že Kupující Zboží reklamuje, je povinen uvést do pole „důvod reklamace“ odůvodnění své reklamace uvedením vady a popisem vady a toho, jak se projevuje (tak aby reklamovaná vada nebyla zaměnitelná s jinou vadou); jinak se nejedná o reklamaci.

7.9. Po reklamaci zašle Prodávající Kupujícímu emailem potvrzení o přijetí reklamace, který obsahuje údaj o tom kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem uplatněného práva a jaký způsob vyřízení práva Kupující požaduje.

7.10. V případě oprávněné reklamace vzniká Kupujícímu právo na úhradu nezbytných nákladů spojených s přepravou Zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

7.11. Pokud Prodávající při vyřizování reklamace zjistí, že reklamace není oprávněná je Kupující povinen nést náklady přepravy Zboží související s reklamací, a to v paušální výši 199 Kč, ledaže Zboží doručí vlastním nákladem.

7.12. Kupující je oprávněn, v případě vyřizování reklamací Prodávajícím v rozporu s těmito VOP nebo Občanským zákoníkem, obrátit se na Prodávajícího s návrhem na mimosoudní vyřízení věci.

7.13. Prodávající zavazuje reklamaci spotřebitele vyřídit do 30 dnů od jejího doručení Prodávajícímu. V případě nevyřízení reklamace spotřebitele v této lhůtě má Kupující právo na výměnu Zboží za jiné (stejné), nebo může od Smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží Kupujícímu, přičemž je povinen Prodávajícího informovat, kterou z možností si vybral.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Zákazník se kromě dalších povinností sjednaných v těchto VOP zavazuje:

    • Při použití služeb Prodávajícího se řídit instrukcemi a návody, které jsou k dispozici na www.chappe.cz a těmito VOP;
    • Převzít od Prodávajícího Zboží prostřednictvím zvoleného přepravce v souladu a za podmínek zvoleného přepravce;
    • Poskytnout Prodávajícímu bez zbytečného odkladu součinnost potřebnou pro poskytnutí řádného plnění. O dobu od odeslání požadavku Prodávajícího na poskytnutí součinnosti Zákazníkovi do doby poskytnutí součinnosti Zákazníkem se prodlužuje doba plnění Smlouvy.

8.2. Nepřevezme-li Zákazník Zboží od Přepravce Smlouva se bez dalšího zrušuje ke dni vrácení Zboží přepravcem Prodávajícímu. Zákazník je povinen uhradit Prodávajícímu náklady na dodání a vrácení Zboží a náklady na vyřízení Objednávky. Ustanovení těchto VOP o právech a povinnostech Smluvních stran v souvislosti se zrušením Smlouvy odstoupením se použijí přiměřeně.

 

9. OSOBNÍ ÚDAJE A GDPR

9.1. Zásady ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve zvláštním dokumentu nazvaném „Informace o zpracování osobních údajů“, který je k dispozici ZDE.

9.2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

9.3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely uzavření a plnění Smlouvy a dále pro účely vedení Uživatelského účtu Zákazníka. Nezvolí-li Zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi.

9.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.

9.5. Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.6. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám.

9.7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Zhotovitele na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Zhotovitelem na elektronickou adresu Zákazníka, zaškrtl-li při dokončení Objednávky pole „chci dostávat newsletter s novinkami“.

9.9. Zákazník souhlasí s ukládáním datových souborů zlepšujících individualitu webového prostředí pro Zákazníka, tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné uzavřít smlouvu v systému a plnit závazky Zhotovitele ze smlouvy, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.10. Zákazníkovi je jakékoliv sdělení Zhotovitele doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v Systému, nevyužije-li Zhotovitel komunikace prostřednictvím mobilního telefonu.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy chappe@chappe.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Prodávající Zákazníkovi v souladu s těmito VOP. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů může spotřebitel iniciovat i u České obchodní inspekce, přičemž podrobnosti jsou k dispozici zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

11.5. Prodávající je oprávněn k poskytování svých služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.6. Součástí obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webové stránce www.chappe.cz. Vzorový formulář může být Zákazníkem využit, avšak v tom případě je Zákazník povinen si zajistit přepravu Zboží Prodávajícímu. I proto Prodávající doporučuje vyžívat k tomu speciálně vytvořené prostředí Uživatelského účtu, nebo odkaz, který s potvrzením Objednávky Prodávající Zákazníkovi zasílá, neboť při využití možnosti odstoupení přes uvedené prostřední Uživatelského účtu anebo zaslaný odkaz, je odstoupení řešeno včetně servisu popsaného výše v těchto VOP.

11.7. Kontaktní údaje Prodávajícího: email chappe@chappe.cz , tel.čísla +420 776 684 006, +420 734 877 327 nebo uvedeny na stránce www.chappe.cz

 

 

V Praze dne 28.5. 2021

 

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptetak.cz